Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp mở rộng lợi thế cạnh tranh

Hiện nay, tăng trưởng kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất phụ thuộc rất lớn vào sự bền bỉ và linh hoạt của hệ thống vận hành.