Tư vấn giám sát CNTT

Giám sát CNTT là một tập hợp các tác vụ bao gồm quản lý, lập kế hoạch, báo cáo thực hiện và xem xét lại các quy trình liên quan đến quyền ra quyết định nhằm thiết lập tiêu chí kiểm soát và tiêu chí đánh giá hiệu năng về hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ CNTT, quyền hạn và đảm bảo sự tuân thủ về các luật và chính sách của tổ chức.

Giám sát CNTT là một phần của Giám quản tổ chức/doanh nghiệp, bao gồm vấn đề lãnh đạo, cấu trúc tổ chức và quy trình thực hiện để tối đa hóa giá trị CNTT mang lại, giúp tổ chức đạt được chiến lược và mục tiêu đặt ra.

Lợi ích của Giám sát CNTT:

 • Thực hiện song hành giữa CNTT và nghiệp vụ để giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa giá trị mang lại.
 • Tối ưu hóa tài nguyên công nghệ thông tin bao gồm cả nguồn nhân lực, thiết bị và các hệ thống.
 • Đảm bảo các dự án CNTT được thực hiện theo đúng kế hoạch, ngân sách và mục tiêu cam kết.
 • Quản lý rủi ro tốt và chủ động triển khai các phương án dự phòng.

Các dịch vụ tư vấn Giám sát Minh Anh Group cung cấp:

 • Tư vấn tổ chức bộ máy giám quản và thiết lập chính sách CNTT;
 • Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT;
 • Tư vấn xây dựng văn phòng quản lý dự án;
 • Tư vấn giám sát triển khai dự án, chương trình;
 • Kiểm toán CNTT;
 • Hội thảo nâng cao năng lực về giám quản CNTT;
 • Đào tạo, huấn luyện thực tế về giám quản CNTT (On-job training);

Việc giám sát thi công dự án ứng dụng CNTT bảo đảm các yêu cầu sau đây:

 1. Thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án.
 2. Thực hiện thường xuyên trong quá trình thi công.
 3. Tuân thủ hợp đồng, thiết kế đã duyệt.
 4. Đáp ứng giải pháp được đề ra.
 5. Trung thực, khách quan, minh bạch, không vụ lợi

Theo đó, giám sát thi công thực hiện dự án ứng dụng CNTT phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

 1. Các dự án trong quá trình thi công phải được thực hiện giám sát thi công nhằm quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ, an toàn vận hành, vệ sinh công nghiệp tại hiện trường phục vụ các công tác lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phụ kiện và phần mềm thương mại, hoặc phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu.
 2. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công hoặc tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực bằng cách thành lập tổ tư vấn giám sát thi công hoặc giao nhiệm vụ cho cá nhân đủ điều kiện năng lực.
 3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công phải đáp ứng các điều kiện năng lực quy định tại Điều 69, Điều 71 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư cũng quy định rõ những yêu cầu giám sát thi công dự án ứng dụng CNTT; các nội dung giám sát thi công dự án CNTT và quyền, trách nhiệm của tổ chức, các nhân trong công tác giám sát thi công.

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐÃ TRIỂN KHAI

bg hop dong